Usein kysytyt kysymykset

Mitä on tunneäly?
Tunneälyllä tarkoitetaan kykyä tunnistaa, ymmärtää ja hallita omia ja muiden tunteita. Tunneälyyn kuuluu omien tunteiden tiedostaminen ja niiden sääteleminen, empatia muiden kanssa, ja se on tärkeää henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen kannalta.

Mitä on tunnetoimijuus?
Suomen parhaiden yliopistojen ja Emergyn yhteisessä tutkimushankeessa tutkijat yhdistivät toimijuuden ja tunneälyn käsitteet luoden täysin uuden ja innovatiivisen käsitteen: Tunnetoimijuus. Tunnetoimijuus ottaa huomioon sekä yksilötason että ihmissuhteiden välisen (ryhmä)tason. Tämä on uudenlainen tapa tarkastella tunneälyä työpaikalla.

Tunnetoimijuus on kollektiivisia toimia, käytäntöjä ja prosesseja, jotka tukevat tunnetaitojen oppimista, kehittämistä ja soveltamista työpaikalla. Yksilöiltä edellytetään oppimista ja harjoittelua henkilökohtaisten tunnetaitojen rakentamiseksi ja kehittämiseksi, mutta tunnetoimijuuden todellinen muutosvoima vapautuu vasta, kun teemme siitä kollektiivista ja kun opimme yhdessä ymmärtämään tunteiden roolin jokapäiväisissä organisaatiokäytännöissämme. Tämä tarkoittaa sitä, että sisällytämme tunnetaidot kaikkeen toimintaan jota työpaikallamme tapahtuu.

Ensimmäinen artikkeli tästä uraauurtavasta tutkimuksesta tunnetoimijuuden käsitteestä on juuri julkaistu: Emotional Agency at work: The Development and Validation of a Measure (2022).

Mitä eroa on tunneälyllä ja tunnetoimijuudella?
Tunneälyllä tarkoitetaan kykyä toimia tunneälykkäästi itsensä ja muiden kanssa. Tunneälykkyyttä arvioidaan yleensä vain yksilötasolla ottamatta huomioon ryhmädynamiikkaa.

Tunnetoimijuus on tunteiden tiedostamista, ymmärtämistä ja huomioon ottamista toiminnassa, vuorovaikutuksessa ja organisaation käytännöissä. Tunnetoimijuus on kompetenssi, jota VOIDAAN kehittää – ja kuten termi toimijuus osoittaa, sen ydin on aktiivisessa osallistumisessa – oppiminen ja jatkuva kehittyminen ovat sen keskeisiä elementtejä.

Mikä on organisaation tunneilmasto?
Organisaation tunneilmasto (emotional climate) on kollektiivinen tunnekokemus, jonka työntekijät kokevat työskennellessään organisaatiossa. Siihen kuuluu tunnekulttuuri, normit ja käyttäytyminen, jota yksilöt ja ryhmät organisaatiossa osoittavat. Tunneilmastolla on merkittävä vaikutus työntekijöiden sitoutumiseen, tyytyväisyyteen ja kokonaissuorituskykyyn, ja siihen vaikuttavat usein johtaminen sekä organisaation toimintatavat ja käytännöt.

Tunneilmasto syntyy työntekijöiden työpaikallaan kokemista ja ilmaisemista tunteista. Tunteita koetaan suhteessa työhön, kollegoihin ja organisaatioon. Miltä minusta tuntuu olla tämän työyhteisön jäsen? Miltä minusta tuntuu, kun kohtaan kollegoitani, teen työtäni ja ajattelen tavoitteitani? Organisaation tunneilmaston on tutkimuksissa todettu selittävän monia työn ja tuloksellisuuden kannalta tärkeitä asioita, kuten poissaoloja, tiimityön laatua, työtyytyväisyyttä, psykologista turvallisuutta ja objektiivisia tulosmittareita.

Eivätkö tunteet ole liian epämääräisiä käsiteltäväksi työelämässä?
Eivät tietenkään! Valmennusohjelmamme ovat hyvin käytännönläheisiä ja ne tuottavat konkreettisia tuloksia. Kaikki toimintamme pohjautuu tieteeseen ja teemme jatkuvaa yhteistyötä huippuyliopistojen kanssa, joissa aihetta tutkitaan ja täsmennetään jatkuvasti. Lue lisää uusimmasta tutkimusohjelmastamme Tunteet vaikuttavat työpaikan ilmapiiriin ja tulokseen.

Entä tunnetoimijuuden vaikutukset liiketoimintaan?
Johtamis- ja tunnetaitojen kehittäminen johtaa myönteiseen työympäristöön, parempaan tiimityöskentelyyn ja korkeampaan työtyytyväisyyteen. Juuri äskettäin eräs asiakkaamme – 250 työntekijän organisaatio – pystyi vähentämään sairauspoissaoloihin liittyviä kustannuksiaan 33 prosenttia vain neljässä kuukaudessa, mikä heidän tapauksessaan merkitsi yli miljoonan euron säästöjä. Lue lisää kokemuksia valmennuksistamme!

Meilla menee jo melko hyvin, miksi tarvitsisimme tätä?
Mahtavaa! On tärkeää jatkaa työskentelyä tunnetaitojen parissa, sillä liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja tunnetaitoja kehittävät työntekijät pysyvät motivoituneina ja sitoutuneina. Tunnetoimijuus vie organisaation hyvästä loistavaan. 

Mikä on Emergy Tunnetaidoilla hyvinvointia ja menestystä® -valmennus?
Emergy Tunnetaidoilla hyvinvointia ja menestystä® -valmennuskokonaisuus yhdistää digitaalisen oppimisen hyödyt ja lähivalmennuksen vaikuttavuuden. Se koostuu Kick-off tapahtumasta ja workshopeista joiden rinnalla osallistujat suorittavat verkkovalmennuksen, johon kuuluu 7 verkkovalmennusmoduulia. Verkkovalmennuksessa on yhteensä 27 opetusvideota, erilaisia äänitteitä, tekstiosuuksia ja tehtäviä tunnetoimijuuden kehittämiseen ja sen arkeen jalkauttamiseen.

Mikä on Emergy Emotional Climate Audit® (EECA) ja kuinka se toimii?
Emergy Emotional Climate Audit® on kattava, tutkimukseen perustuva ja käytännöllinen työkalu tunneilmaston mittaamiseen tiimeissäsi ja organisaatiossa. Se paljastaa organisaation menestykseen vaikuttavia tekijöitä, joita voi olla muuten vaikea huomata, ja auttaa johtajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Kun auditointi on valmis, annamme sinulle käytännön oppaan siitä, miten voit sitouttaa tiimisi jäsenet kehittämisaloitteiden valintaan ja toteuttamiseen päivittäisissä käytännöissään.

Mistä tiedän, että tunnetoimijuuden kehittäminen toimii?
Mittaamme valmennustemme vaikuttavuutta Emergy Emotional Climate Audit® -tunneilmastokartoituksella. Tunnetoimijuuden periaatteita käyttävät jo sadat organisaatiot ja tuhannet ihmiset todella vakuuttavin tuloksin

Scroll to Top

Ota yhteyttä