Search

Organisaatiokulttuuri, ilmapiiri vai tunneilmasto?

Organisaatioiden toimintaa ja tunnelmaa on yritetty kuvata monenlaisin käsittein. Viisaampikin hämmentyy vaikeasti määrittyvien käsitteiden viidakossa. Mitä tarkoittaa yrityskulttuuri, miten määritellään työpaikalla vallitseva ilmapiiri ja mitä tarkoitetaan, kun puhutaan tunneilmastosta? Kovin selkeitä erotteluja ei löydy, mutta yritämme selventää näiden käsitteiden sisältöjä.

Organisaatiokulttuurin määritelmä

Organisaatiokulttuuri on moniulotteinen kokonaisuus, jolla tarkoitetaan yleensä yrityksen käyttäytymisnormien, arvojen, toimintatapojen ja muiden vastaavien tekijöiden muodostamaa kokonaisuutta. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että organisaatiokulttuuri kertoo ja ohjaa, miten työyhteisössä on tapana toimia. Tunnetuin organisaatiokulttuurin mallinnos on 1980-luvulta ja Edgar Scheinin käsialaa. Scheinin mallissa kulttuuri on jaettu kolmeen tasoon:

  1. Näkyvät rakenteet ja toimintatavat, kuten toimitilat, pukeutumiskoodi, toimiston huumori ja kaikki ulospäin näkyvä käyttäytyminen.
  2. Arvot ja normit, jotka ohjaavat sitä, mitä organisaatiossa pidetään tärkeänä, ja joiden kautta halutaan esittäytyä toisille ja sidosryhmille. Tähän kuuluvat myös yrityksen identiteetti, visio ja missio.
  3. Perususkomukset eli syvään juurtuneet, usein tiedostamattomat, itsestään selvinä pidetyt uskomukset, joita voi olla vaikea tehdä näkyviksi tai muuttaa.

Jokaisella organisaatiolla on omanlaisensa kulttuuri, vaikka sitä ei olisi koskaan arvioitu, määritelty tai johdettu. Yleisesti ajatellaan, että kulttuurin muuttaminen ja muokkaaminen vaatii runsaasti aikaa ja resursseja. Organisaatiokulttuuri muuttuu hitaasti ja voi kantaa jopa yli sukupolvien.

Mitä tarkoittaa työpaikan ilmapiiri?

Työpaikan ilmapiiristä löytyy useita erilaisia määritelmiä, mutta useimmiten sillä viitataan yrityksessä yleisesti vallitsevaan tunnelmaan, joka ilmenee eri tilanteissa erilaisina käyttäytymisinä, asenteina ja tunteina. Ilmapiiriä kuvataan usein yksinkertaisin termein, kuten hyvä tai huono. Organisaation ilmapiirikyselyillä voidaan selvittää esimerkiksi esimiestyön laatua, sisäistä tiedonkulkua, johdon toimintaa ja henkilöstön sitoutumista yhtiöön.

Yrityksen työilmapiiri vaihtelee ja on erilainen eri yksiköissä, tiimeissä ja toiminnoissa; ei ole yhteistä organisaation työilmapiiriä. Ilmapiirissä voi tapahtua kohtuullisen nopeita muutoksia. Esimerkiksi esimiehen vaihtuminen, yksittäisten työntekijöiden välinen jännite tai erityisen raskas kuormitusjakso näkyvät nopeasti yrityksen ja/tai tiimin ilmapiirissä.

Mikä on työpaikan tunneilmasto?

Tunneilmasto (emotional climate) syntyy työntekijöiden työpaikallaan kokemista ja ilmaisemista tunteista. Tunteita koetaan suhteessa työhön, kollegoihin ja organisaatioon. Miltä minusta tuntuu olla tämän työyhteisön jäsen? Miltä minusta tuntuu, kun kohtaan kollegoitani, teen työtäni ja ajattelen tavoitteitani?

Jokainen yksilö luonnollisesti tuntee työpäivän aikana monenlaisia tunteita, mutta tunneilmasto kertoo siitä, mitkä ovat tälle työyhteisölle tyypillisimpiä, leimallisimpia tunteita. Minkälaisia tunteita ilmaistaan, millä tavalla ne näkyvät arjessa – minkälaiset tunneilmaisut ovat sallittuja, minkälaisia tunteita ei näy lainkaan.

Tunneilmasto leviää paitsi puheen ja kielen, myös ilmeiden, eleiden ja äänenpainojen kautta. Organisaation tunneilmaston on tutkimuksissa todettu selittävän monia työn ja tuloksellisuuden kannalta tärkeitä asioita, kuten poissaoloja, tiimityön laatua, työtyytyväisyyttä, psykologista turvallisuutta ja objektiivisia tulosmittareita.

Yrityskulttuuri muuttuu hitaasti, mutta tunneilmasto voi muuttua nopeasti

Nämä kolme käsitettä – yrityskulttuuri, ilmapiiri ja tunneilmasto – ovat osin päällekkäisiä ja niiden erotteleminen voi olla vaikeaa. Kulttuurin ja tunneilmaston käsitteiden hahmottamisessa toimii tämä hyvä muistisääntö: yrityskulttuuri muuttuu hitaasti, mutta tunneilmasto voi muuttua nopeasti.

Tunneilmasto ja ilmapiiri taas eroavat toisistaan siinä, että ilmapiiri on yleisluontoinen kuvaus työpaikan tunnelmasta, jota luonnehditaan usein yleisluontoisilla ilmauksilla, kuten hyvä, kireä tai huono. Tunneilmasto taas pureutuu tarkemmin siihen, minkälaisia tunteita työpaikalla tyypillisesti koetaan ja ilmaistaan ja miten noiden tunteiden kanssa toimitaan.

Ilmapiiriä on siis mahdollista kuvailla yksinkertaisella skaalalla, jonka ääripäissä ovat erittäin huono

ja erittäin hyvä, mutta tunneilmastoa ei ole mahdollista tiivistää skaalaan. Tunneilmastoa arvioitaessa tutkitaan työpaikalla tyypillisesti koettuja ja ilmaistuja tunteita, kuten pelkoa, surua, ylpeyttä ja innostusta.

Tunneilmastokartoitus

Haluaisitko selvittää, millainen tunneilmasto teidän organisaatiossanne on?

Tilaa kartoitus!

Jaa artikkeli:

Aiheeseen liittyvät:

Blogit

HumanClubin kausi 22/23

HumanClub on Workplace Nordicin ja Emergyn perustama kehittäjäyhteisö, jossa ammattilaiset eri aloilta kohtaavat ja rakentavat sovelluksia ja palveluita työelämän ja

Lue lisää >>
Scroll to Top

Ota yhteyttä