Tunteet todella vaikuttavat työssä – Emergyn ja Jyväskylän yliopiston Tunto-hanke tuo uutta tietoa

Emergy on työelämän tunnetaitoihin erikoistunut asiantuntijayritys, joka on syntynyt sen perustajan, Jarkko Rantasen, vuosien mittaisesta kiinnostuksesta tunnetaitoja kohtaan. Ennen tunnetaitovalmentajan uraansa hän on toiminut muun muassa työterveyspsykologina, johdon konsulttina ja henkilöstöjohdon tehtävissä.

Tunteet työelämässä

Rantanen huomasi työssään, että organisaation kehittäminen perustuu usein numeroihin: sairauspoissaolojen määrään, tehokkuuteen, tuottavuuteen, myynnin kasvuun ja niin edelleen. Mutta mikä tekee joistakin tiimeistä menestyneitä ja miksi taas osa tiimeistä ei kykene potentiaalistaan huolimatta nousemaan täyteen kukoistukseensa?

Rantanen ymmärsi, että tunnistamalla työpaikalla koettuja tunteita ja ymmärtämällä ihmisten käytöstä ja motivaatiota niiden kautta, voidaankin luoda täysin uudenlaisia johtamismenetelmiä. Menestystä ruokkivan tunneilmaston ei tarvitse olla pelkästään positiivinen. Hyvä tunneilmasto on monipuolinen ja rikas: siihen kuuluvat olennaisesti myös vähemmän halutut tunteet.

Aiheesta on sittemmin syntynyt neljä kirjaa ja satoja valmennuksia, joissa on kehitetty sellaista tunneilmastoa, jossa ihmiset paitsi voivat hyvin, myös kykenevät suoriutumaan paremmin ja tehokkaammin.

Ei mutua, vaan akateemisesti todennettua vaikuttavuutta

Alusta asti Emergylle on ollut tärkeää, että kaikki sen käyttämät valmennukset pohjautuvat tieteelliseen tutkimukseen. Jyväskylän yliopiston kanssa toteutettu tutkimus- ja kehityshanke Tunto pystyi osoittamaan, että tunnetoimijuus (tunteisiin liittyvä osaaminen) on myönteisesti yhteydessä tunnetason sitoutumiseen, muutoksen toteuttamiseen, työn imuun ja tunneilmaston kehittymiseen. Tutkimusraportti valmistui kesällä 2020, jonka jälkeen aihe on ollut esillä muun muassa Ylen uutisissa ja siitä on kirjoitettu myös teos ”Tunnetoimijuus ja sen tuki työssä”.

”Meille on merkittävää, että voimme käyttää työssämme valmennusmenetelmiä, joiden hyöty voidaan tieteellisesti todistaa. Menetelmiä ei ole testattu laboratorio-olosuhteissa, vaan oikeissa yrityksissä, jotka pystyvät myös raportoimaan konkreettiset tulokset omassa liiketoiminnassaan”, iloitsee Ira Leppänen, tunnetaitovalmentaja ja Emergyn osakas.

Tunnetaitovalmentaja Ira Leppänen tietää että tunteet eivät ole rationaalisen ajattelun vastakohta vaan edellytys sille

Tunto-hankkeen tausta ja lähtökohdat

Mistä Tunto-hanke sitten sai alkunsa?

Tutkimuksissa on jo vuosia pystytty todentamaan, kuinka ihmisten kokemat positiiviset tunteet ja mielialat parantavat työssä suoriutumista. Tulokset näkyvät muun muassa tehokkaana päätöksentekona, hyvänä yhteistyökykynä ja neuvottelutaitona. Positiiviset tunteet on yhdistetty myös esimiesten myönteisempiin arvioihin työntekijän kehityspotentiaalista sekä parempaan tulotason kehitykseen. Motivaation parantuminen näkyy sekä työntekijän että organisaation hyvinvointina ja tehokkuutena. Tunneälytutkimuksen asiantuntijat arvioivatkin, että organisaation ilmapiiri selittää noin 20–30 prosenttia liiketaloudellisesta tuloksesta.

Kaikesta tutkimustiedosta huolimatta tunteiden käsittelyn taidot eivät ole löytäneet tietään työpaikkojen arkeen. Yhä edelleen monilla työpaikoilla istutaan palavereissa, joissa tunnelma on käsin kosketeltavan turhautunut, ahdistunut tai pitkästynyt, eikä tuota tunnekokemusta huomioida mitenkään. Yhä edelleen monilla työpaikoilla ajatellaan, että voidaan vain keskittyä asioihin, tunteet voidaan työssä laittaa syrjään eikä niistä tarvitse välittää.

Nykyään on jo biologisinkin perustein selvää, ettei elimistöstä löydy nappia, josta tunteet voisi laittaa pois päältä.

Näistä lähtökohdista syntyi tutkimus- ja kehityshanke, Tunto, jonka Emergy toteutti yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Hankkeeseen osallistui kaksi keskisuurta organisaatiota, joista toinen edusti terveydenhuoltoalaa ja toinen teknistä alaa. Kummassakin organisaatiossa oli hankkeen alkaessa toteutettu ja niissä oli meneillään monia rakenteellisia uudistuksia sekä organisaatioiden muutosstrategiaa tukevia kehittämistoimenpiteitä.

Jarkko Rantanen ja Ira Leppänen puhumassa tunnejohtamisesta Mitä maksaa ohjelmassa 15102020

Tunnetoimijuudesta tieteellisesti validoitu käsite

Tutkijat määrittelivät hankkeen aikana tunnetoimijuuden käsitteen ja kehittivät sen tutkimiseksi mittarin. Heitä kiinnosti lisäksi, voidaanko tunnetoimijuutta tukea intervention avulla. Tulokset osoittivat tunnetoimijuuden koostuvan omista tunnetaidoista ja tunteisiin vaikuttamisesta työssä. Intervention avulla voitiin tukea ja vahvistaa henkilökunnan tunnetoimijuutta ja muutos osoittautui myös pysyväksi.

Havainnot tunnetoimijuuden voimavaraistavasta roolista ja siitä, että tunnetoimijuuden vahvistuminen edistää henkilöstön sitoutumista organisaatiomuutokseen ja sen toteuttamiseen, voivat viitoittaa myös organisaatioiden kehittämistyötä. Kokonaisuutena hankkeen tulokset antavat tukea sille, että tunnetoimijuuden vahvistuminen ja tuki edesauttavat niin henkilöstön hyvinvointia kuin työn tuloksellisuutta.

Vaikka organisaatiot olivat toiminnaltaan hyvin erilaisia ja niissä koetut muutokset poikkesivat toisistaan, olivat lähtökohdat ja myös saavutetut tulokset hyvin samankaltaisia kummassakin organisaatiossa. Molempien organisaatioiden johto korosti tunnetietoisuuden ja tunnetaitojen paitsi yksilöllistä myös yhteisöllistä kehittämistä, ja sen hyödyntämistä arjessa myös asiakastyössä.

Jatkoa Tunto2-hankkeella

Tutkimus saa jatkoa Tunto2-hankkeella, jossa selvitetään, voiko tunnetoimijuus (tunteisiin liittyvä osaaminen ja tekeminen) edistää strategian toimeenpanon onnistumista yrityksissä. Emergy haki kesällä 2020 mukaan osallistujia tutkimus- ja kehityshankkeeseen, jonka avulla voidaan luoda uudenlaisia keinoja strategian implementointiin ja työkaluja vaikuttavampaan esimiestyöhön ja johtamiseen.

”Kiinnostuneiden yritysten määrä ylitti kaikki odotuksemme. Emergyn toiminnan keskeisiä arvoja on jatkuva oppiminen ja sitä saammekin tehdä upeiden ja ennakkoluulottomien yritysten kanssa”, iloitsee Jarkko Rantanen.

”Tunto2-hankkeeseen pystyimme ottamaan mukaan vain kourallisen yrityksiä, mutta valmennuksiimme voivat hakeutua kaikki tunnejohtamisesta kiinnostuneet organisaatiot. Tarjoamme myös yksilövalmennuksia, joille on kasvava kysyntä etenkin nyt koronan luoman epävarmuuden aikana.”

 

Psykologi ja Emergyn perustaja tunnetaitovalmentaja Jarkko Rantanen iloitsee Tunto hankkeen saamasta huomiosta

Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja siitä tullaan tiedottamaan enemmän vuoden 2021 aikana
Emergyn tavoitteena on tuottaa parempaa työelämää tunneilmasto kerrallaan. Ira Leppänen uskoo, että akateemisen tutkimuksen konkreettinen hyödyntäminen työelämän kehityksessä voi olla yksi Suomen vientivalteista tulevaisuudessa.

”Meillä on ihan valtavasti koulutusosaamista, jota pitäisi osata entistä paremmin tuotteistaa ja tehokkaammin viedä ulkomaille. Akateemisen tutkimuksen yhdistäminen liike-elämään on sellainen voimavara, jolla voimme vahvistaa globaalia asemaamme.”

Tunnetoimijuus ja sen tuki työssä -verkkokirja
Jyväskylän yliopiston tietopankki Tunto-hankkeesta
Kiukutellaanko teillä töissä? Ei pitäisi, mutta tunteet saa silti tuoda työpaikoille – tutkimushanke vahvistaa tunteiden hyödyn töissä (Yle, 30.11.2020)

Jaa artikkeli:

Aiheeseen liittyvät:

Blogit

HumanClubin kausi 22/23

HumanClub on Workplace Nordicin ja Emergyn perustama kehittäjäyhteisö, jossa ammattilaiset eri aloilta kohtaavat ja rakentavat sovelluksia ja palveluita työelämän ja

Lue lisää >>
Scroll to Top

Ota yhteyttä